حوزه طلاب بانوان
شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰
دفتر چه راهنمای آزمون ورودی سال 1390 ...  
فهرست :
مقدمه ........................................................................................................./ 2
بخش اول برادران:
اهداف...................................................................................../ 3 
مقاطع تحصیلی........................................................................ / 4 
بخش دوم خواهران:
اهداف...................................................................................../ 5 
مقاطع تحصیلی........................................................................../ 5 
قوانین وکلیات.........................................................................../ 6 
بخش سوم ثبت نام:
شرایط عمومی........................................................................./ 9 
مدارك ثبت نام......................................................................./ 11 
تذکرات.................................................................................../ 12 
زمان ومهلت ثبت.................................................................... / 12 
مواد آزمون ............................................................................./ 13 
مراکز برگزاري آزمون............................................................./ 14 
اعلام نتیجه آزمون و تاریخ مصاحبه ........................................./ 14 
شرایط اختصاصی.................................................................../ 15 
بخش چهارم ظرفیت مدارس برادران:
مدارس مشهد........................................................................./ 18 
مدارس خراسان رضوي........................................................../ 20 
مدارس خراسان شمالی.........................................................../ 23 
مدارس خراسان جنوبی.........................................................../ 24 
بخش پنجم ظرفیت مدارس خواهران:
مدارس خراسان رضوي، شمالی و جنوبی............................... / 25 
2
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
مقدمه
فلو لا نفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم »
توبه/ 122 )« اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون
چراگروهی ازمومنان جمعی براي فهم عمیق دین رهسپار نمی شوند؟
حوزههاي علمیه به عنوان میراثداران اسلام و سربازان امام زمان (عج)،
همواره در تلاش بودهاند تا با عزمی جزم و استمداد از پروردگار متعال در
دو بعد علم و تقوا سرآمد باشند.
بحمدالله تاکنون این توفیق حاصل گشته است وعالمان دینی در این
فضاي نورانی پرچمداران فرهنگ اسلام ناب محمدي بودهاند.
حوزه علمیه خراسان با این رویکرد و با چشماندازي نوین با استعانت از
ذات اقدس الهی و در پناه الطاف بیپایان سلطان سریر ارتضا امام هشتم(ع)
و حضرت ولی عصر (عج) و نیز با بهره جستن از منویات مقام عظماي ولایت،
از میان برادران و خواهران متدین، متعهد و نخبه علاقهمند به تحصیل
حوزه جهت تحصیل تمام وقت در مدارس علمیه مشهد و شهرستانهاي
خراسان ثبتنام مینماید.
دفتر پذیرش و تحقیقات
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
3
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
بخش اول: برادران
آشنایی با اهداف ودوره هاي تحصیلی برادران حوزه علمیه خراسان
الف) اهداف :
1 - آموزشی وپژوهشی
فراگیري علوم پایه ومقدمات 
فهم عمیق علوم ومعارف اسلامی براساس قرآن ومکتب اهل بیت 
تربیت عالمان صاحب نظر دررشته هاي علوم اسلامی 
تولید علم واندیشه ناب اسلامی 
تامین نیازهاي فرهنگی وپژوهشی وپرورش اندیشمندان حوزه وجوامع اسلامی 
2 - تربیتی وتهذیبی :
تربیت عالمان ومبلغان وارسته ومتقی 
تامین نیازهاي معنوي جوامع اسلامی 
زمینه سازي تکامل ورشد فضایل انسانی وسلوك معنوي 
٣- مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان براساس مصوبه شماره 457 شوراي عالی انقلاب
فرهنگی به فارغ التحصیلان دوره عمومی ، پس از احراز صلاحیت هاي عمومی لازم
وکسب حداقل معدل کل 14 ، مدرك سطح 2 اعطا می نماید.
4 - دارندگان مدرك سطح 2 می توانند در مقاطع تحصیلی بالاتر حوزه و دانشگاه ، ادامه
تحصیل دهند.
4
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
ب) مقاطع تحصیلات حوزوي:
این دوره ها شامل چهار مقطع تحصیلی : سطح یک الی چهار می باشد:
1 - سطح یک (مقطع مقدماتی )
دراین مقطع طلاب , علوم پایه ومقدماتی از قبیل : ادبیات عرب (صرف , نحو ,معانی
بیان) ومنطق را فرا می گیرند وباعلوم اسلامی ازقبیل : فقه، اصول، تفسیر، عقاید، نهج
البلاغه، تاریخ اسلام و... آشنا می شوند.
- تحصیل دراین مقطع به صورت تمام وقت است، ومدت آن بطورمتوسط شش سال
است
توضیح : متقاضیان در صورت پذیرش در این مقطع نمی توانن د همزمان در دبیرستان و
دانشگاهها و غیره اشتغال داشته باشد.
2 - سطح دو ( مقطع تکمیلی )
دراین سطح طلاب به تحصیل دوره ي بالاتري از فقه واصول استدلالی، تفسیر و کلام
پرداخته و بنیه ي علمی خود را براي ورود به سطح عالی تقویت می کنند.
مدت تحصیل دراین مقطع بطور متوسط دو سال است.
3 - سطح سه ( مقطع تکمیلی )
در این مقطع طلاب به تحصیل فقه واصول استدلالی، تفسیر، کلام، فلسفه اسلامی در
سطح بالاتري می پردازند.
4 - مسدطت حآ نچ بها طرو (ر ممقتوطسع طع ال دو ی س)ا ل است.
دراین سطح طلاب به تحصیلات وپژوهش درفقه واصول استدلالی و اجتهادي
می پردازند.
مدت این مقطع بطور متوسط هشت سال است.
5
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
بخش دوم :خواهران
آشنایی با اهداف و دوره هاي تحصیلی خواهران حوزه علمیه خراسان
الف) اهداف:
اهداف نظام آموزشی حوزه هاي علمیه خواهران،در دوره عمومی عبارتند از:
-1 تربیت معلم قرآن، احکام و معارف اسلامی در حد مقدماتی .
-2 تربیت مدرس براي مقطع سطح یک حوزه ها و مدارس علمیه خواهران.
-3 تربیت مبلغ به منظور ترویج فرهنگ معارف دینی در سطح عمومی .
-4 شناسایی و تربیت استعدادهاي واجد صلاحیت به منظور ورود به مقطع تخصص ی
سطح سه.
ب) مقاطع تحصیلی
1 - مقطع تحصیلی سطح 2 : اولین مقطع در نظام تحصیلات حوزوي خواهران
می باشدکه طلاب داراي گواهینامه پایان دوره راهنمایی پس از گذراندن 280 واحد
، و دارندگان مدرك دیپلم و بالاتر با گذراندن 190 واحد درسی و با احراز سائر
شرائط براساس نظام آموزشی مصوب ، موفق به دریافت مدرك سطح 2
( کارشناسی ) خواهند شد. 1
-1 مرکز به طلبه اي که بنا به هر دلیلی از ادامه تحصیل محروم یا منصرف شده باشد،درصورتیکه تعداد
واحدهاي درسی سطح 1 راگذرانده باشد با احراز سایر شرائط ، مدرك سطح 1 ( کاردانی ) اعطا می نماید.
6
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
-2 مقطع تحصیلی سطح 3: طلبه می تواند در صورت دارا بودن مدرك علمی
سطح 2 و پس از قبولی در آزمون سطح 3 ، دریکی از رشته هاي فقه واصول یا
تفسیر وعلوم قرآنی ادامه تحصیل داده وموفق به دریافت مدرك سطح 3
( کارشناسی ارشد ) خواهد گردید.
3 - مقطع تحصیلی سطح 4 : در این مقطع ، طلاب دروس خارج فقه و اصول
را از اساتید محترم فرا خواهند گرفت.
ج) قوانین و کلیات نظام آموزشی مدارس علمیه خواهران :
-1 نظام آموزشی در تمام مدارس علمیه تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه
علمیه خراسان مبتنی بر نظام واحدي است.
-2 دوره عمومی تحصیلات خواهران درمدارس علمیه به طور متوسط مشتمل بر
7 سال تحصیلی جهت پذیرفته شدگان مقطع راهنمایی و 5 سال تحصیلی
جهت پذیرفته شدگان دیپلم می باشد.
-3 حداکثر دوره تحصیل با احتساب مرخصی ها براي مقطع راهنمایی 9 سال
وبراي مقطع دیپلم 7 سال می باشد.
-4 رسمیت طلبه مبتدي ، مشروط به احراز صلاحیت هاي اخلاقی ، رفتاري و
انضباطی و کسب معدل 14 در امتحانات نیمسال اول براي طلاب مقطع دیپلم
و در سال اول براي طلاب مقطع راهنمایی می باشد.
7
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
-5 حضور طلبه در تمام برنامه هاي آموزشی مدرسه علمیه ، اعم از جلسات
درس ، مباحثه ، امتحانات و ....براساس دستور العمل هاي ابلاغی مرکز ،
الزامی و عدم حضور وي به هر دلیل به منزله غیبت تلقی می شود.
-6 حداقل نمره قبولی در هردرس 12 می باشد.
-7 در صورتی که طلبه در 3 نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب معدل کمتر
از 12 را کسب نماید از ادامه تحصیل محروم خواهد گردید.
-8 اشتغال به تحصیل همزمان در سایر مراکز آموزشی رسمی
براي طلاب خواهر مطلقا مجاز نبوده و در صورت احراز
اشتغال از ادامه تحصیل وي در حوزه ممانعت خواهد شد.
-9 اخذ مرخصی تحصیلی براي طلاب ورودي مقطع راهنمایی حداکثر 3
نیمسال و براي طلاب ورودي دیپلم حداکثر 2 نیمسال می باشد.
8
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
د) نماي کلی عناوین دروس خواهران
190 واحد مشترك): )
ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 ادبیات عرب 38
2 فقه 29
3 قرآن کریم 19
4 منطق و فلسفه 18
5 روش ها و مهارت ها 16
6 اصول فقه 12
7 اخلاق و تربیت اسلامی 12
8 عقاید و کلام 11
9 حقوق و سیاست 9
10 تاریخ 8
11 ادبیات فارسی 6
12 حدیث 5
13 زبان انگلیسی 4
14 تحقیق پایانی 3
9
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
بخش سوم
ثبت نام و شرایط آن
الف) شرایط عمومی:
1. برخورداري از صلاحیت هاي اعتقادي، اخلاقی و اجتماعی. سیاسی
2. اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوري اسلامی ایران.
3. داشتن تابعیت جمهوري اسلامی ایران.
4. برخورداري از سلامت کامل جسمی و روحی.
5 . متعهد شدن به رعایت مقررات مربوط به نظام روحانیت و شوراي برنامه ریزي
مدیریت حوزه علمیه خراسان.
6. داشتن انگیزه براي فراگیري علوم دینی و تعهد تحصیل تمام وقت در حوزه علمیه.
٧. متقاضیان داراي مدارك بالاتر از دیپلم در صورت ثبت نام در تاریخ مقرر می بایست
90 جهت تعیین زمان و مکان مصاحبه با دفتر پذیرش مرکز مدیریت /5/ در مورخه 1
حوزه علمیه خراسان تماس حاصل فرمایند
٨. دارندگان مدارك بالاتر از دیپلم فقط مجاز به ثبت نام در مدارس تعیین شده
می باشند.
10
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
9. برخورداري از شرایط سنی براي دارندگان مدارك تحصیلی مورد تأیید وزارت آموزش و
پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فن آوري به شرح جدول ذیل:
حداقل مدرك تحصیلی (با ارائه گواهی قبولی) حداکثر سن (بدون احتساب امتیاز اختصاصی)
( مدرك سوم راهنمایی 17 سال (متولدین 1373
( مدرك اول دبیرستان(قبولی حداقل 32 واحد) 18 سال (متولدین 1372
( مدرك دوم دبیرستان(قبولی حداقل 64 واحد) 19 سال (متولدین 1371
( مدرك دیپلم یا سوم دبیرستان 20 سال (متولدین 1370
( مدرك پیش دانشگاهی 21 سال (متولدین 1369
( مدرك کاردانی 22 سال (متولدین 1368
( مدرك کارشناسی 24 سال (متولدین 1366
( مدرك کارشناسی ارشد 28 سال (متولدین 1362
تبصره 1: داوطلبان در هر یک از پایه هاي جدول فوق الذکر در صورت داشتن شرایط سنی
این جدول مجاز به ثبت نام هستند، و در صورتی که هنگام مصاحبه تصویراصل مد ارك
تحصیلی خود را به مدرسه مربوطه ارائه ننمایند قبولی آنان بلا اثر خواهد بود.
تبصره 2: چنانچه داوطلبین معدل واقعی خود را در فرمهاي مربوطه، ثبت ننمایند و در آزمون
شرکت و قبول شوند قبولی آنان باطل خواهد شد.
11
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
ب) اولویتها
1  فرزندان محترم آزادگان، جانبازان ( 25 % به بالا) و خانواده هاي معظم شاهد ، حافظان
حداقل یک چهارم قرآن یا نهج البلاغه، داوطلبان مناطق محروم و اعضاء فعال بسیج با احراز
شرایط ثبت نام پس از قبولی در آزمون از اولویت برخوردار خواهند بود.
2  داوطلبان مناطق محروم، فرزندان معظم شهداء، جانبازان( 25 % به بالا)، آزادگان، روحانیون
و حافظان نصف قرآن و نهج البلاغه وکل صحیفه سجادیه از امتیاز یکسال اضافه سن
وحافظان کل قرآن ونهج البلاغه از دو سال اضافه سن بهره مند خواهند شد.
معافیت از آزمون:
-1 داوطلبان مقاطع کاردانی و بالاتر پس از ثبت نام در زمان اعلام شده بر اساس معدل کل
حداقل ( 12 ) و قبولی در مصاحبه بدون آزمون پذیرش خواهند شد.
2 - حافظان قرآن کریم بدون شرکت در آزمون و با مصاحبه پذیرفته می شوند.
3 - حافظان باید قبل از مصاحبه گواهی حفظ خود را از مراکز قرآنی سازمان تبلیغات،
اداره اوقاف یا حوزه علمیه ارائه نمایند.
تبصره:
- داوطلبان می توانند فقط از یک اولویت استفاده کنند.
محسوب می شود. « منطقه محروم » ، - بجز مراکز استانها، سایر مناطق کشور
ج) مدارك ثبت نام پساز قبولی درآزمون:
3x 2 قطعه عکس پشت نویسی شده 4 -1
2  تصویر از تمام صفحات شناسنامه
3  تصویر از کارت ملی (پشت و رو)در مورد دانش آموزان دیپلم و بالاتر
4  تصویر آخرین مدرك تحصیلی
5  تصویر وضعیت نظام وظیفه براي مشمولان (برادران)
6  تصویر مدارك مربوط به استفاده از امتیازات و اولویت ها و...
- مدارك مذکور در هنگام مصاحبه به مدرسه محل مصاحبه تحویل داده شود.
12
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
د) تذکرات
1 - ثبت نام فقط به صورت اینترنتی انجام می پذیرد.
90 انجام /4/ 2  توزیع کارت ورود به جلسه از طریق سایت حوزه از تاریخ 12
می پذیرد.
3  زمان و مکان برگزاري آزمون در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.
4 – ارایه مدارك تحصیلی می بایست به تایید آموزش و پرورش یا مدرسه محل تحصیل
رسیده باشد.
5 – پس از مشخص شدن نتایج ثبت نام و آزمون و کسب امتیاز لازم، احراز
صلاحیتهاي عمومی از طریق مصاحبه و تحقیق انجام خواهد شد.
6 – کلیه پذیرفته شدگان در مصاحبه حضوري وآزمون،موظف به شرکت در
اردوي توجیهی که از طرف مرکز می باشند.
7– تحصیل در مدارس علمیه بصورت تمام وقت است.
-8 مدارك ارایه شده در هر صورت عودت داده نخواهد شد.
-9 جهت کسب اطلاع بیشتر به مدارس مندرج در جدول مدارس علمیه مراجعه
و یا با تلفن هاي ذیل تماس حاصل فرمایید:
0511 خواهران – 0511 برادرانو 2008264 – خراسان رضوي: 2008336
خراسان شمالی: 05842250710
خراسان جنوبی: 05614224331
0511- -10 جهت پاسخگویی به مشکلات ثبت نامی اینترنتی با شماره 2008555
تماس حاصل فرمایید.
ه) زمان
٩٠/2/ 1 – شروع ثبت نام ٠١
٩٠/3/ 2 – پایان ثبت نام ١۵
٩٠/4/ 3 – شروع توزیع کارت 12 الی 15
٩٠/4/ 4 – برگزاري آزمون سراسري ١٧
٩٠/5/ 5 – اعلام نتیجه آزمون ١
٩٠/5/ 6 – اعلام تاریخ مصاحبه از قبول شدگان ١٠ الی ٢۵
٩٠/۶/ 6 – اعلام اسامی قبول شدگان نهائی پس از مصاحبه ١۵
٩٠/7/ 7 – شروع سال تحصیلی 1
13
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
و) مواد آزمون
1  آزمون در دو مقطع راهنمائی و متوسطه به طور همزمان در یک مرحله برگزار خواهد شد.
2 – مواد آزمون در مقطع راهنمائی و متوسط طبق جدول ذیل خواهد بود.
ماده آزمون مقطع نام کتاب مقطع نام کتاب
قرآن
راهنمائی(ویژه برادران)
آموزش قرآن 2
دیپلم (برادران و خواهران)
--- آموزش قرآن 3
بینش اسلامی
فرهنگ اسلامی
وتعلیمات دینی 2
دین و زندگی 1
دین و زندگی 2
فرهنگ اسلامی وتعلیمات دینی 3 دین و زندگی 3
عربی عربی 2
عربی 1
عربی 2
عربی 3 عربی 3
ادبیات فارسی فارسی 2
ادبیات فارسی 1
ادبیات فارسی 2
فارسی 3 ادبیات فارسی 3
اجتماعی تعلیمات اجتماعی 2 مطالعات اجتماعی
تعلیمات اجتماعی 3 (پایه اول)
تاریخ تاریخ 2 تاریخ معاصر
تاریخ 3 (پایه سوم)
تست هوش تست هوش
3 – کتابهاي امتحانی آزمون دبیرستان سال اول(چاپ 87 )، سال دوم
راهنمایی ومتوسطه (چاپ 88 ) و سال سوم (چاپ 89 ) خواهد بود.
4 – سؤالات آزمون از کتابهاي دوره ي متوسطه نظري رشته هاي ریاضی فیزیک و
علوم تجربی مطابق جدول فوق طرح می شود.
14
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
56  – عآربزمی وبا ن وضرریودب ي ب2 ه و مبنقی ظهو مر ا واردز ایامبتیح انعل ی مبا ی ضو ریسن ب ج 1 م ش حمایسزباه ن خآموااهدد گشی د.د اوطلب انجام
می گیرد.
7 – سوالات آزمون بصورت تستی وچهارگزینه اي خواهدبود و هرچهار پاسخ اشتباه
یک نمره منفی براي مقطع راهنمایی و هر سه پاسخ اشتباه یک نمره منفی براي مقطع
متوسطه محاسبه خواهد شد.
8 – اگر داوطلبان مقطع متوسطه بیشتر از 85 واحد گذرانده و قبول شده باشند باید در
آزمون مقطع دیپلم شرکت نمایند و اگر کمتر از 84 واحد گذرانده باشند باید در
آزمون مقطع راهنمائی شرکت نمایند وارائه اصل مدرك قبولی درهرمقطع به هنگام
مصاحبه درمدرسه الزامی است.
ز) مراکز برگزاري آزمون برادران و خواهران
نام شهر کد شهر نام شهر کد شهر
بجنورد 42 شیروان 58
بیرجند 44 قوچان 65
تربت جام 48 کاشمر 68
تربت حیدریه 47 مشهد 1
سبزوار 56 نیشابور 74
فردوس 62 قاین 63
تایباد 46 گناباد 51
ح) اعلام نتیجه آزمون و تاریخ مصاحبه:
90 ودر سایت حوزه علمیه /5/ 1 - نتیجه آزمون و تاریخ مصاحبه در تاریخ 1
خراسان اعلام خواهد شد.
2 - نتایج اعلام شده قطعی بوده و به درخواست تجدید نظر در اوراق پاسخنامه
ترتیب اثر داده نمی شود.
15
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
ط) شرایط اختصاصی برادران:
سنوات تحصیلی بالاتر از « متولدین 1373 » 1. قبولی حداقل سوم راهنمایی با حداک ثر سن 17 سال
سوم راهنمایی و مدت خدمت سربازي به حداکثر سن اضافه می شود.
تذکر: کارت هاي معافیت (کفالت، پزشکی و ...) از خدمت تأثیري در
حداکثر سن مجاز نخواهد داشت.
2. نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه
3. متولدین قبل از سال 1372 باید یکی از شرایط زیر را دارا باشند:
89 – - معافیت تحصیلی در سال 90
- معافیت دائم
- کارت پایان خدمت
- در غیر موارد فوق برادران در صورت قبولی در آزمون باید اصل دفترچه
90 به بعد را هنگام /7/ آماده به خدمت بدون مهر غیبت و تاریخ اعزام از 1
تشکیل پرونده ارائه نمایند.
- فارغ التحصیلان دیپلم و بالاتر در صورت مشمول بودن باید علاوه بر شرایط
90 نگذشته باشد و براي /7/ سنی از فارغ التحصیلی آنان شش ماه تا تاریخ 1
داوطلبانی که کارت پایان خدمت یا معافیت دائم دارند فقط شرایط سنی ملاك است.
16
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
4. داوطلبان دیپلمی که در حال انجام خدمت سربازي هستند و با عدم غیبت مشغول
خدمت شده اند در صورت موفقیت در تمام مراحل پذیرش، از خدمت سربازي
ترخیص خواهند شد.
5. داشتن حداقل معدل 12 و موفقیت در آزمون ورودي و مصاحبه براي داوطلبان
متقاضی تحصیل در حوزه علمیه خراسان(رضوي،جنوبی و شمالی)
6. افرادي که در سالهاي قبل در یکی از حوزه هاي علمیه بصورت
رسمی پذیرفته شده اند ولی در امتحانات تثبیتی به هر دلیلی
نمره نیاورده اند و از ادامه تحصیل محروم شده اندحق ثبت نام
مجددا را ندارد.
-7 داوطلبانی که در حوزه هاي علمیه سابقه تحصیلی رسمی داشته اند حق
ثبت نام مجدد را ندارند.
8 – پذیرش قطعی برادران پس از شش ماه تحصیل و کسب نمره قبولی در
امتحانات تثبیتی خواهد بود.
9 – داوطلبان برادر مقطع راهنمائیاستانهاي خراسان (رضوي،جنوبی و شمالی)
بجزمشهدکه قصد تحصیل در مشهد را دارند باید معدل مدرك تحصیلی آنان
از 18 به بالا باشد یا رتبه یک تا 50 را در آزمون کسب نمایند.
17
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
ي) شرایط اختصاصی خواهران
1. پذیرش خواهران در مقطع سوم راهنمایی باحداکثر سن 17 سال (متولد 1373 ) با معدل
15 بدون آزمون ، فقط در مدرسه علمیه الزهرا(س) بردسکن واز بین خواهران بومی همان
منطقه صورت می پذیرد.
2. حداکثر سن با مدرك تحصیلی دیپلم براي خواهران 20 سال تمام (متولدین 1370 ) با
معدل 14 می باشد و سنوات تحصیلی بالاتر از دیپلم به حداکثر سن اضافه می گردد.
3. خواهرانی که داراي مدرك دیپلم و متأهل هستند تا 22 سال سن پذیرش خواهند شد.
4. پذیرش داوطلبان خواهر صرفاً در مدارس علمیه محل سکونت آنان امکان
پذیر می باشد (و در صورتی که شهر محل سکونت فاقد مدرسه علمیه باشد
انتخاب یکی از مدارس شهرهاي همجوار بلامانع است)
مشروط بر آنکه مدرسه مجوزپذیرش شبانه روزي داشته باشد.
5. داوطلبان خواهر متأهل مجاز به ثبت نام در مدارس علمیه جهت تحصیل
بصورت شبانه روزي نمی باشند.
6. تحصیل در مدارس علمیه مشهد فقط به صورت روزانه بوده و طلاب
شهرستانی مجاز به انتخاب مدارس مشهد نمی باشند.
7. گواهی اشتغال به تحصیل در سالهاي پایین تر از مقطع سوم راهنمایی دیپلم و بالاتر پذیرفته
نمی شود.
8. حافظان کل قرآن کریم در صورت تقاضاي ورود به حوزه علمیه از شرکت در آزمون
ورودي معاف و با احراز سایر شرایط پذیرش خواهند شد.
18
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
جدول مدارس علمیه برادران
ظرفیت پذیرش مدارس علمیه شهرستان مشهد
- داوطلبانی که مدارس دیگري را بجز موارد اعلام شده انتخاب نمایند اولویت انتخابی آنان حذف خواهد شد.
کد
شهرستان
مدرسه علمیه
سیکل
دیپلم
بالاتر
روزانه
خوابگاهی
آدرس
شماره تلفن
1103
- 30 - - * مشهد الحجه (عج) 1
میدان شهداء -
2224337 خیابان شیرازي 21
1104
- 15 - - * مشهد الحجه (عج) 2
خ خسروي - کوچه
2253349 بازار سرشور 19
1113
20 مشهد امام حسن عسگري - * - 20
بلوار طبرسی -
2705220 خیابان المهدي 19
1116
15 مشهد امام حسین (ع) - * - 15
خیابان شیرازي -
کوچه چهار باغ
٢٢١١٨١
٧
1128
40 مشهد امام محمد باقر (ع) - * - 20
انتهاي سی متري
طلاب - مفتح 31
٢٧٣١٢۵
۶
1105
10 مشهد اهل البیت (ع) - * - 10
خیابان آخوند
8513999 خراسانی 23
1106
- مشهد باقرالعلوم (ع) * - - 10
قاسم آباد -- بلوار
دکتر حسابی 6215000
1109
١٠ مشهد جواد الائمه (ع) - - * ١٠
چ برق،شیخ
صدوق 3،ب چهارراه
اول،سمت چپ 2701849
1111
مشهد حجتیه اصفهانیها * - - - ٢٠
چهارراه مقدم - خیابان
طبرسی - کوچه اصیلی 2212305
1102
مشهد
حضرت ابوالفضل
١۵ (ع) * - - ١٠
ابتداي جاده سرخس
خیابان امیرآباد 3710370
2730501 1110 مشهد حضرت حجت - * - - ١٢ طلاب علیمردانی 13
لازم به ذکر است علامت(*) نشانه پذیرش آن مقطع تحصیلی در مدرسه مذکور 
19
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
کد
شهرستان
مدرسه علمیه
سیکل
دیپلم
بالاتر
روزانه
خوابگاهی
آدرس
شماره تلفن
1132
٢٠ مشهد حضرت مهدي (عج) * * - ٢٠
بلوار اول طبرسی -خیابان
2701366 المهدي غربی 19
1120 مشهد سلیمانیه * - - - 20 خ. شیرازي - کوچه چهار باغ 2211699
1121 مشهد سیادت * - - 10 - خیابان آزادي- چ. زرینه 2244228
1148
مشهد سیدالشهدا - - - - 10
خیابان امام رضا-امام
رضا 46 -بعدازچهارراه سوم
٨۵۵٠۴۴
٢
1127
مشهد شهید شفیعی - - * - 20
خ.دانش روبروي پارك
میرزا کوچک خان 8544581
1144
مشهد شهیدصدوقی - * - - ١۵
میدان شهدا- خیابان آیت
الله عبادي-بین عبادي 6 و 8
٧٢۵١١٩
۶
1122
- مشهد صاحب الزمان (عج) * - - 10
، سی متري طلاب مفتح 4
مسجد فقیه سبزواري
٢٧٣٨٨٨
٠
1124 مشهد عباسقلی خان * - - 15 - حرم مطهر اول خ. نواب صفوي
٣۶۴١۶١
۵
1126
٢١ مشهد علی بن ابیطالب (ع) - * - ٢١
م. شهداء - خ توحید -
کوچه رضویها، شهید فرید زاده
٧٢۴٧٩٨
٠
1130
- مشهد فاضلیه * - - ٢۵
چ.راه شهدا- خ. آیت الله
2242440 بهجت 1
1115
مشهد
مبارکه امام حسن
١٠ مجتبی ع - * - ١٠
خیابان شهید محسن
کاشانی 26
٢٢٣٣٧۵٠

1129 مشهد موسوي نژاد * * - ٢٠ - خ شیرازي - کوچه چهار باغ
٢٢٢٨٠۴
٢
٢۵ 1131 مشهد موسی بن جعفر (ع) * - - ٢۵
خ. خسروي-کوچه شوکت
الدوله-جنب حسینیه کاشمریها 2257071
8435704 1133 مشهد مهدیه - * - - ٣٠ خیابان سناباد 13
1135
- مشهد نور الصادق(ع) - * - ١٠
چهارراه استانداري- خ
8535387 لشکرثامن الائمه (ع) 7
1134
- مشهد نورالرضا (ع) * - - ١٢
- خ. آیت الله شیرازي 10
کوچه مستشاري-کوچه
2254836 شهیدعرفانیان-پلاك 23
20
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
ظرفیت پذیرش مدارس علمیه برادران شهرستان هاي خراسان رضوي
- داوطلبانی که مدارس دیگري را بجز موارد اعلام شده انتخاب نمایند اولویت انتخابی آنان حذف خواهد شد.
کد
شهرستان
مدرسه علمیه
سیکل
دیپلم
روزانه
خوابگاهی
آدرس
شماره
تلفن
1140 انداد امام
6 جعفرصادق(ع) * * 6
بعد از آرامگاه فردوسی،
جاده گوارشک،
31- روستاي انداد. 2683330
1201 بجستان بقیه الله (عج) * * - 10 خیابان امام خمینی(ره) 6222468
1202 بردسکن امام
جعفرصادق(ع) * - - 20 خیابان طالقانی نرسیده
به میدان علماء 7222803
1203 بیدخت امام محمدباقر(ع) * - - 20 جنب مسجد جامع 7332500
30 1204 تایباد امام صادق(ع) * * 10
شهرك امام حسین
(ع)- روبروي کمیته
امداد امام خمینی ره 4222364
1233 تربت
جام مهدیه(عج) * - - 30 تربت جام- خیابان
المهدي(عج) 2222233
1206 تربت
حیدریه فولاد * - - 20 خیابان طالقانی
مقابل فرمانداري 2225032
1205 تربت
10 حیدریه هراتی * * 5
مقابل مسجد جامع 2225031
1139 جاغرق امام صادق (ع) * - - 15
مشهد-طرقبه-روستاي
جاغرق- کوچه اول
سمت راست. 4253666
15 خیابان امام خمینی 1232 جغتاي امام خمینی(ره) * - 5
رحمه الله 5623020
1207 چمن
آباد امام جعفرصادق(ع) * - - 20
خواف – چمن آباد 4284036
لازم به ذکر است علامت(*) نشانه پذیرش آن مقطع تحصیلی در مدرسه مذکور 
21
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
کد
شهرستان
مدرسه علمیه
سیکل
دیپلم
روزانه
خوابگاهی
آدرس
شماره تلفن
1208 چناران امام جعفر
صادق(ع) * - - 10
ابتداي جاده قدیم
(چناران به مشهد) مجتمع
ورزشی الغدیر 6222169
1211 درگز امیرالمومنین(ع) - * 10 - خیابان کلات  کلات 1
 مقابل اداره ثبت اسناد 5222636
1213 سبزوار اهل البیت(ع) * - - 30 خیابان بیهق
مقابل خیابان قائم 2230956
1215 سرخس امام رضا(ع) * - - 20
بلوار مصلی
-5221570
71
1217 صالح آباد ولیعصر(عج) * - - 15
انتهاي خیابان 22 بهمن 3223939
10 1501 طبس امام صادق(ع) * - 10
خیابان شهید محمد
منتظري مقابل مسجد
جامع 4233188
1218 فریمان شهید
مطهري(ره) * - - 20
6223443 خیابان 22 بهمن  بهمن 4
1512 فیض آباد امام خمینی(ره) * - - 20 فیض آباد-خیابان برق-
برق 4-مدرسه علمیه 6727300
1220 قوچان امام خمینی(ره) * - - 25
خیابان شهید بهشتی بعداز
چ راه اول سمت راست-
2228808 پلاك 92
1227 کاخک حسنیه(ع) * - - 20 خیابان امام زاده-مدرسه
علمیه حسنیه 7373716
- 1223 کاشمر حاج شیخ * - - 30 خیابان امام -امام 3
مدرسه علمیه حاج شیخ 8223793
22
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
کد
شهرستان
مدرسه
علمیه
سیکل
دیپلم
روزانه
خوابگاهی
آدرس
شماره تلفن
1224 کلات چهارده معصوم * - 8 - خیابان امام خمینی(ره)
کوچه چهارده معصوم (ع) 2722452
1225 کوهسرخ امام خمینی(ره) * - - 15
کوهسرخ-شهر ریوش 8823436
15 1226 گناباد امام رضا(ع) * * 15
خیابان سعدي 7221141
1228 نریمانی امام
جعفرصادق(ع) * - - 15
مشهد کیلومتر 45 جاده
سرخس روستاي نریمانی
سفلی 3543472
1214 نقاب آیت اله
خامنه اي
20 خیابان امام رضا(ع) – - * -
مقابل دادگستري 5222788
1229 درود جوادالائمه (ع) * - - 15
شهر درود –خیابان ابوذر 3233885
10 خیابان فردوسی شمالی - 1231 نیشابور فضل بن شاذان * - 10
خیابان فضل 2223444
1230 نیشابور گلشن * - - 20
چهارراه انقلاب  خیابان
امام خمینی-امام
خمینی 14
2222255
15 نیشابور- شهرستان خرو 3267777 1572 خرو باقرالعلوم (ع) * - 15
23
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
ظرفیت پذیرش مدارس علمیه برادران شهرستان هاي خراسان شمالی
- داوطلبانی که مدارس دیگري را بجز موارد اعلام شده انتخاب نمایند اولویت انتخابی آنان حذف خواهد شد.
کد
شهرستان
مدرسه علمیه
سیکل
دیپلم
روزانه
خوابگاهی
آدرس
شماره تلفن
1301
اسفراین ولیعصر(عج)
15 5 * *
خیابان معلم 7223007
1305
آشخانه بقیه الله (عج)
5 15 - *
بلوار شهید وحیدي
انتهاي شهرك فرهنگیان،
کوچه طلاب.
4221277
1303
بجنورد امام صادق(ع)
25 15 * *
خیابان امام خمینی (ره)
 جنب بنیاد شهید 2251656
1302
بجنورد امام
خمینی(ره)
30 - * *
خیابان شهید بهشتی
شمالی، کوچه تقوا، جنب
مسجد انقلاب
2226600
1515
جاجرم امام موسی
کاظم * - - 20
خراسان شمالی-شهرستان
جاجرم 3226695
1304
راز جرگلان باقرالعلوم(ع)
30 - - *
شهر راز، خیابان شهید
رجائی جنوبی، کوچه
شهید داشاب
5224135
1306
شیروان آیت الله
- حکیم(ره) * - 30
خیابان حکیم غربی 6226194
1307
فاروج محمودیه
30 - * *
خیابان شیخ فضل الله
شوشتري 8222929
لازم به ذکر است علامت(*) نشانه پذیرش آن مقطع تحصیلی در مدرسه مذکور 
24
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
کد
شهرستان
مدرسه علمیه
سیکل
دیپلم
روزانه
خوابگاهی
آدرس
تلفن
1412 بشرویه ملا عبدلله * - - 10 خیابان ملا عبدالله تونی 3222501
1404 بیرجند رضویه * - - 40
خیابان پاسداران –
پاسداران 24 - چ. دوم 4424332
1209 حاجی آباد ثامن الائمه(ع) * - - 30
قاینات – شهر حاجی آباد-
خیابان شهید رجائی 5633431
1210 خضري امام محمدباقر(ع) * - - 40
قائن، شهرستان خضري
دشت بیاض-بلوار بسیج 5343977
40 1406 زهان جعفریه(ع) * - 20
قائنات  شهرك زهان-بلوار
6- امام رضا ع 5483255
1514 سرایان جعفریه * - - 30 فردوس- شهرستان سرایان 8223033
15 1413 سربیشه داوري * - 5
سربیشه مدرسه مرحوم داوري-
بلوار امام علی (ع) 3623764
1408 فردوس علامه قزوینی ره * - - 40 جنب مصلی امام خمینی(ره) 2221612
1409 قاین
جعفریه(ع)
15 مرکزي - * 15
خیابان امام خمینی(ره)
کوچه فیضیه 5223221
1410 قاین
جعفریه(ع)
10 قدیمه * - 10
خیابان امام خمینی(ره)
جنب مسجد جامع 5225720
1513 قهستان امام صادق(ع) * - - 20
شهرستان درمیان-شهر
قهستان-میدان شهداء 3233205
1411 نهبندان امام صادق(ع) * - - 20 نهبندان-انتهاي بلوار غدیر 6225767
لازم به ذکر است علامت(*) نشانه پذیرش آن مقطع تحصیلی در مدرسه مذکور 
ظرفیت پذیرش مدارس علمیه برادران شهرستان هاي خراسان جنوبی
- داوطلبانی که مدارس دیگري را بجز موارد اعلام شده انتخاب نمایند اولویت انتخابی آنان حذف خواهد شد.
25
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
جدول مدارس علمیه خواهران
ظرفیت پذیرش مدارس علمیه شهرستان مشهد
کد نام مدرسه شهرستان
مدرك تحصیلی
ظرفیت
آدرس - تلفن
سیکل دیپلم روزانه خوابگاه
ي
2101 اسلام شناسی مشهد -
20 - خیابان امام خمینی - امام خمینی 48 *
8525250- تلفن 8548688
2103 بیت الزهراء (س) مشهد - * 15 - خیابان راه آهن خیابان بیهقی بیهقی
2258547 - 6 پلاك 52
2104 پیروان حضرت زهراء (س) مشهد -
15 - خیابان امام رضا-امام رضا 60 چهارراه *
3411210-3435655 - چهارم پلاك 84
2105 حضرت خدیجه (س) مشهد -
دیپلم
وفوق
دیپلم
20 - چهارراه دکترا - ابن سینا 10 حسینیه
8412404- نصرت - 8431514
2106 حضرت رقیه (س) مشهد -
20 - چهارراه خواجه ربیع کوچه حسین *
7248111 - 7248464 - باشی 6
2110 حضرت زینب (س) مشهد - * 20 - خیابان گاز-گاز 14 حبیب بن مظاهر 8
2723246 -2736822 - پلاك 504
2112 رضویه مشهد -
دیپلم
وفوق
دیپلم
- 20 - خیابان شیرازي شیرازي 19 پلاك 19
2222844 - 2251741
2113 زهراي اطهر(س) مشهد -
15 - خیابان کوهسنگی دکتر بهشتی 40 *
رودکی 20 جنب مسجدپنجتن
8461911-8461910
2114 عصمتیه مشهد -
15 - خیابان آخوند خراسانی 17 -کوچه *
نغمه 2224139
2115 فاطمه الزهراء (س) توس مشهد -
20 - خ.مطهري شمالی 58 سمت راست *
7341512- کوچه اول 7341513
2117 نرجس (س) مشهد -
دیپلم
ولیسانس
40 خیابان آخوند خراسانی – مقابل
8540147- بیمارستان سینا 8544677
2118 فاطمه معصومه (س) مشهد - * 15 - قاسم آباد بلوار امامیه امامیه 20 جنب
مسجد حضرت ولی عصر 6620130
26
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
ظرفیت پذیرش مدارس علمیه خواهران شهرستان هاي خراسان رضوي
کد نام مدرسه شهرستان
مدرك تحصیلی ظرفیت
آدرس - تلفن
سیکل دیپلم روزانه خوابگاهی
2202 الزهرا (س) بردسکن *
5 خیابان شهدا بالاتر از کلانتري 11 خیابان کشاورز 10 -
0532 ٧٢٢٣۶٨٠-٧٢٢۶۵٨٢
2204 نرجس (س) تربت جام -
١٠ 10 *
0528 - بلوار امام خمینی (خ. نرجسیه 2223327
2205 عصمتیه تربت
حیدریه - * 20 - خیابان فردوسی شمالی-فردوسی 44
0531-2223142-2247715 - پلاك 4
2218 حکیمه جوین
(نقاب) -
10 نقاب - محله شمس آباد خ. فرهنگ جنب 10 *
0572- دبیرستان بنت الهدي 5222500
2206 الزهرا (س) چمن آباد
(خواف) -
8 روبروي مسجد امام حسن مجتبی(ع) 7 *
0532-4283445
- 2 بلوار مصلی – مصلی 16 - پلاك 10 2210 حضرت معصومه(س) سرخس - * 10
0512-5226966 -5227127
2209 نرجس (س) سبزوار - * 20 - خیابان اسد آبادي اسد آبادي 19 چهارراه
0571- کوشک 2293396
- 10 خیابان امام خمینی- امام خمینی 5 2212 نرجس (س) فریمان - * 5
0512 -6221435
- 2245010 - 5 خیابان شهید بهشتی 4 2214 فاطمه الزهرا (س) قوچان - * 15
0581 -2232242
-8249768 - 10 خیابان مدرس- مدرس 15 2217 حضرت رقیه (س) کاشمر - * 5
0532- 8228818
- 10 خیابان سعدي – سعدي 1- پلاك 2 2502 نورالهدي گناباد - * 5
0533-7222209
10 خیابان 17 شهریور جنب هلال احمر- 2216 نرجس (س) کاشمر - * 10
0532- 8224856
2219 الزهراء (س) نیشابور - * 20 - خیابان 15 خرداد نرسیده به بانک
0551-2222898- کشاورزي - 2223737
2201 الزهرا (س) بجستان -
- 5 خیابان امام خمینی کوچه حسینیه پلاك 6 10 *
0535-6226566
2207 معصومیه (س) چناران - * 15 - خ امام خمینی- خ مطهري شمالی – سمت چپ
0582-6222928
27
1390- دفترچه راهنماي پذیرش 91
ظرفیت پذیرش مدارس علمیه خواهران شهرستان هاي خراسان شمالی
کد نام مدرسه شهرستان
مدرك تحصیلی ظرفیت
آدرس - تلفن
سیکل دیپلم روزانه خوابگاهی
3 خ مطهري غربی کوچه شهید 2305 فاطمه الزهرا (س) آشخانه - * 12
0585- قربانیان - 4223090
- 5 چهارراه سپاه نبش سپاه 1 2301 فاطمه الزهرا (س) اسفراین - * 10
0585 –7230998
2302 الزهرا (س) بجنورد -
5 خ 17 شهریور جنب دبیرستان سمیه 15 *
0584-2251831 -2262535 -20
7 خیابان حکیم غربی 2303 الزهرا (س) شیروان - * 8
0585 -6231010 -6224314
5 انتهاي بلوار طالقانی – خیابان آزادي 2304 فاطمیه (س) فاروج - * 10
05858223188 - پلاك 11
ظرفیت پذیرش مدارس علمیه خواهران شهرستان هاي خراسان جنوبی
10 خیابان شهید رجائی خیابان 2403 الزهرا (س) فردوس - * 5
0534 - امامت 2222299
9 م. امام خمینی کوچه حاج 2501 الزهرا (س) طبس - * 6
0353 -4223251 - محمدزرگر 4233272
5 خ. شهید مطهري بین مطهري 2405 فاطمه الزهرا (س) خوسف - * 10
0562 -4224567 -4224568 ( 18 و 20
- 5 خ.امام خمینی شمالی- 0535 2401 عصمتیه بشرویه - * 10
3226376
- 10 خیابان کمال - کمال 9 2404 الزهراء (س) قاین - * 5
0562- 5231128
3 خیابان شهید منتظري - نتظري 3روبروي 2402 نرجس (س) بیرجند - * 17
0561 - مسجد خضر 02232225